Sosial şəbəkələrdə:

Sevgi vә mәhәbbәtin әlamәt vә meyarı nәdir ?  Bildiyimiz kimi varlıq alәmindә hәr bir mәfhumun meyar vә ölçüsü vardır. Rәbbimiz müqәddәs kitabında buyurur;-
Sevgi vә mәhәbbәtin әlamәt vә meyarı nәdir ?  Bildiyimiz kimi varlıq alәmindә hәr bir mәfhumun meyar vә ölçüsü vardır. Rәbbimiz müqәddәs kitabında buyurur;-
  • 27-04-2019

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

Sevgi vә mәhәbbәtin әlamәt vә meyarı nәdir ? 
Bildiyimiz kimi varlıq alәmindә hәr bir mәfhumun meyar vә ölçüsü vardır. Rәbbimiz müqәddәs kitabında buyurur;-"Hәr bir şeyin onun yanında miqdarı vardr". (Rәd surәsi 8) . 
Yaşadığımız hәyatda da bunun şahidi oluruq. Kütlәnin meyarı "kiloqram", uzunluğun "metr" , tezliyin "hers" , yaddaşın "bayt" vә sairә vә ilaxır. 
Dini mәfhumlar vә İlahi dәyәrlәr dә bu cürdür. İmanın әlamәt vә ölçüsü "yalan danışmamaq, әmanәtә xәyanәt etmәmәk vә vәdәyә xilaf olmamaqdır". Müsәlmanın әlamәt vә meyarı "onun dilindәn vә әlindәn heç kәsin ziyan görmәmәsidir". Vә sairә vә ilaxır ..... 
Belә olan halda "sevgi vә mәhәbbәtin" meyarı nәdir ?
Bu suala cavab vermәkdәn ötrü , bәşәriyyәtin әn üstünü , peyğәmbәrlik üzüyünün qaşı Hәzrәti Resulullah (s ә a s)-dәn bir mübarәk kәlamı siz әzizlәrә çatdırım. Qeyd etdiyimiz hәdis bütün İslam alimlәri tәrәfindәn yekdilliklә qәbul olunmuşdur. (Xәbәrsiz olanlar irad etmәsinlәr , çünki bu cür mәsәlәlәrdә hәssas olan sәlәfilәrin dә әn böyük alimi , daha dәqiq desәk sәlәfi mәktәbinin sütunlarından sayılan İbni Qәyyim Әl-cevziyyә "Medaricus-salikin beynә iyyakә nәubudu vә iyyakә nәstәin" kitabının 5-ci cildindeә , sәhifә 3447 -dә bu hәdisi qәbul etmәklә yanaşı , hәmçinin geniş şәrh edir).
Yuxarıda qeyd olunan hәdis budur;-"Allah buyurdu , mәnim bәndәm mәnә vacibatları yerinә yetirmeәklә yaxınlaşır vә eyni zamanda bәndәm mәnә nafilәlәrlә (müstәhәbbatlarla) yaxınlaşarsa , mәn onu sevәcәyәm. Elә ki , bәndәmi sevdim , mәn onun eşidәn qulağı, görәn gözü , yeriyәn ayağı, kәsb edәn әli , danışan dili vә düşünәn

Paylaş:

Seyid AğaRəşid Talıbov © 2019 / Bütün hüquqlar qorunur.